Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne, w skrócie PPP (public-private partnership)

Partnerstwo publiczno-prywatne to formuła współpracy pomiędzy jednostkami administracji samorządowej a podmiotami publicznymi. Partnerstwo może obejmować wielorakie dziedziny gospodarki np.

· Budowa siedziby władz publicznych

· Budowa mieszkań na wynajem

· Budowa centrów sportowo-rekreacyjnych

· Budowa parkingów


PPP to inwestycja realizowana w oparciu o umowę długoterminową zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest stworzenie obiektów infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym.

Istotą PPP jest więc wspólnota działań sektora publicznego i prywatnego – stworzona po to, by obaj partnerzy mogli jak najlepiej realizować cele, do których zostali powołani. Zadaniem partnera publicznego jest świadczenie usług publicznych, natomiast partner prywatny ma prowadzić działalność gospodarczą i osiągać zyski.

Należy zwrócić uwagę, że PPP nie jest więc w żadnym zakresie prywatyzacją działań władzy publicznej. Nie zwalnia władzy publicznej z obowiązku świadczenia usług o charakterze publicznym. PPP zastępuje proces prywatyzacji. Sprywatyzowany zostaje jedynie pewien etap inwestycji np.: budowa, finansowanie, eksploatacja i ewentualnie zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym ( w zależności od rodzaju umowy między partnerami). Dostępność usług oraz ich jakość pozostaje nadal w obszarze odpowiedzialności władzy publicznej. PPP jest więc połączeniem działań władzy publicznej oraz prywatnego kapitału na rzecz realizacji zadań, które pozostawały dotychczas wyłącznie w domenie działalności władzy publicznej.

Niektóre rodzaje umów (formy współpracy parnerów):

 1. Eksploatacja i utrzymanie
 2. Projektowanie i budowa
 3. Projektowanie, budowa i eksploatacja
 4. Budowa, eksploatacja i przekazanie
 5. Budowa, przekazanie i eksploatacja
 6. Projektowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja
 7. NASZA OFERTA REALIZACJI INWESTYCJI PPP - OPIS ETAPÓW PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI W FORMULE PPP

  ETAP I - przygotowanie inwestycji

  powołanie JRP (praktycznie – wyznaczenie osoby/osób odpowiedzialnych za projekt).

  przygotowanie analizy potrzeb, badanie otoczenia projektu, analizy rynku, analizy wielowariantowej (warianty realizacji inwestycji metodą tradycyjną, poprzez ppp, koncesję, spółkę prawa handlowego) badanie zdolności budżetowej podmiotu publicznego do uczestnictwa w planowanym przedsięwzięciu ppp, analizy finansowej i ekonomicznej projektu, analizy ryzyk, analizy wrażliwości, analizy pomocy publicznej.

  opracowanie formuły prawnej projektu.

  opracowanie dokumentów do postępowania przetargowego.

  ETAP II – procedura wyboru partnera prywatnego

  ogłoszenie postępowania

  przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych

  przygotowanie dokumentów do podpisania umowy między partnerami

  podpisanie umowy

  ETAP III – procedura wyboru nadzoru inwestorskiego

  przygotowanie dokumentów

  ogłoszenie postępowania

  przeprowadzenie postępowania

  podpisanie umowy o nadzór inwestorski

  ETAP IV - rozliczenie działalności JRP, w tym przygotowanie dokumentów do kontroli.

  HARMONOGRAM PRAC:

  ETAP I - przygotowanie inwestycji: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy z Zamawiającym

  ETAP II – procedura wyboru partnera prywatnego: do 5 miesięcy od daty podpisania umowy z Zamawiającym

  ETAP III – procedura wyboru nadzoru inwestorskiego: do 5 miesięcy od daty podpisania umowy z Zamawiającym

  ETAP IV - rozliczenie inwestycji: do 7 miesięcy od daty podpisania umowy z Zamawiającym

  ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT:

  • Specjalista ds. analiz finansowych i ekonomicznych, biegły rewident, audytor projektów współfinansowanych ze środków UE.Doświadczenie – opracowywanie analiz finansowo-ekonomicznych w ramach studiów wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków UE.

  • Mgr ekonomii, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, studia uzupełniające magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, studia podyplomowe na kierunku Controlling, specjalista ds. analiz i realizacji projektów ekonomicznych.

  • Prawnik, specjalizacja zamówienia publiczne, wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych, występowanie przed KIO, autorka artykułów z zakresu Pzp.

  • Prawnik, KUL specjalizacja społeczne zamówienia publiczne.

Przydatne linkiPlatforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Forum PPP, PPPortal, European PPP Expertise CenterPartnerstwo publiczno-prywatne, „Studia BAS Nr 3/2014, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu